Humlevennlige planter

Humler er rolige insekter og lar seg ikke stresse av mennesker som kommer i nærheten.

Pollinering

Insekters pollinering av ulike planter er til nytte for begge parter. Plantene får fraktet sitt genetiske materiale (pollen) til og fra andre planter, mens insektet får nektar (energi) og pollen (proteiner) som gjør det mulig å legge egg og fore opp avkommet. Voksne humler bruker nektar for å produsere varme i bolene og for å kunne fly. Mange planter setter bare frø hvis de blir besøkt av en insektpollinator. Andre trenger ikke insekter for å sette frø, men antall frø eller størrelsen på frukt eller bær kan bli påvirket av pollineringen.

Selje (Salix caprea)
Selje er viktig for at humledronninga finner mat om våren

Humler gjør en viktig pollineringsjobb både i kulturlandskapet, i hager og kommersielt i veksthus. Snabelen kan ha ulik lengde hos de forskjellige humleartene, noe som gjør at de kan suge nektar som ligger i et dypt rør hos enkelte blomster. De kan derfor utnytte forskjellige blomstrende plantearter og trekke på andre blomster enn bier.

Rødkløver (Trifolium pratense)
Mange humler liker kløverplanter godt

Humler har større toleranse overfor dårlig vær enn bier og trekker selv om det regner og temperaturen nærmer seg null. Humler kan derfor være effektive bestøvere i temperaturer helt ned i 10-11 ºC, mens bier trenger høyere temperatur. Humler flyr i mindre lys enn bier, og kan fly i litt duskregn. I den skandinaviske sommeren er humlene aktive gjennom hele døgnet og kan trekke i 16-18 timer. Hvis biene ikke trekker på grunn av kaldt vær i fruktblomstringen, kan humler redde pollineringen likevel. Humler bestøver også planter som kun tilbyr pollen, hvis bolet for øvrig har nok nektar.

Ringblomst (Calendula officinalis)
Ringblomst er også attraktiv for humler

Under ellers like forhold arbeider humlene raskere enn tambiene og pollinerer flere planter per individ. På grunn av sin store kropp og vibrerende vingemuskulatur er de i stand til å utføre «buzz» pollinering. Humlen tar tak i blomsten mens den vibrerer sterkt med vingene. Da frigjør planten pollen samtidig som andre planters pollen ristes løs fra humlens hårete kropp slik at man sikrer kryssbestøving. Ved «buzzing» med kroppen skyves også pollenet som sitter i pelsen bakover på kroppen og samles i pollenkurven på det bakre beinparet. «Buzz»-pollinering gagner planter i søtvierfamilien, kiwi, tyttebær, blåbær, bringebær, bjørnebær og jordbær.

Solsikke (Helianthus annuus)
Humler liker blå, fiolette, gule og dyp røde blomster avhengig av hvilken humleart det dreier seg om. En gul solsikke er fristende for humlene.

Innsamling av nektar er mest effektiv når tungelengden passer til lengden på blomstens kronrør. Humler med kort tunge foretrekker blomster med lett tilgjengelig nektar. Noen av artene med kort tunge, som tyvhumla og jordhumlene, kan stjele nektar uten å bestøve blomsten. De biter hull i bunnen av kronrøret og suger nektaren gjennom hullet.

Blomsterpreferanse

Bergmynte / Oregano
Bergmynte / Oregano

Humlene er avhengige av å finne blomster med pollen og nektar gjennom hele vekstsesongen. Mange blomster er tilpasset humlepollinering og signaliserer med form, farge og duft at de er rike på pollen og nektar. Humler er vanligvis ikke så strengt bundet til enkelte blomsterarter fordi humlenes levetid normalt er lengre enn en enkelt plantearts blomstringstid, men eksempel på en spesialisert art er lushatthumla. Den oppsøker i hovedsak tyrihjelmens (lushatt) blomster. Lushatthumla har lang tunge for å nå helt inn til tyrihjelmens nektar. Denne planten har lang blomstringstid og kan forsyne lushatthumla med næring lenge nok til at humla kan fullføre livssyklusen. Utbredelsen av lushatthumla samsvarer med utbredelsen av tyrihjelm. De spesialiserte humleartene kjennetegnes ofte på at de har en forholdsvis kort sesong på grunn av at de foretrukne matplantene har begrenset blomstringstid.

Hestemynte
Hestemynte

Gode planter for humler er særlig planter i erteblomst- (f.eks. kløver, vikke, luserne, lupin), lyng-, leppeblomst-, skjerm-, kurvplante- (f.eks. løvetann og tistler) og rosefamilien (f.eks. hegg, rogn, rynkerose, slåpetorn). Mange av de langtungete humleartene er avhengige av planter i erteblomstfamilien som har et særlig proteinrikt pollen, mens blåklokke og geitrams er mye besøkt av lundhumle. Plantefamilier som er mer eller mindre avhengige av insektpollinering er rublad-, lyng-, sverdlilje-, leppeblomst-, kattost-, orkidè-, erteblomst-, maskeblomst-, søtvier- og fiolfamilien. I EU-området besøker humler mer enn 25 av de viktigste planteartene innen landbruket inkludert alle typer erteplanter, rødkløver, luserne, frukt, bærlyng og bærbusker. I Norge er selje antagelig en spesiell viktig næringsressurs tidlig om våren. Humler foretrekker nektar og pollen fra to- og flerårige planter framfor ettårige. Man tror at dette skyldes at de ettårige plantene generelt produserer mindre nektar enn de flerårige.

Flyveavstand

Purpursolhatt
Purpursolhatt

Humler kan fly over store avstander på jakt etter blomster. En kan ofte se at de krysser store kornåkrer eller vann, men avstanden mellom restarealer i kulturlandskapet og bolene bør ikke være alt for lang. Hos mørk jordhumle har en målt flyveavstander på opptil 9,8 km. De kan fly med en hastighet på nesten 16 kilometer i timen. Åkerhumla søker mat nær bolet, med lengste registrerte avstand fra bolet på 800 meter. Arter med store kolonier har en tendens til å fly lengre enn arter med små kolonier, fordi de har større matbehov.

Fiender

Revebjelle Digitalis purpurea
Når revebjella blomstrer ses ofte «store, tunge» humler i arbeid for å finne nektar

Endring i kulturlandskapet de siste hundre år, intensivering av landbruksområder og gjengroing av kulturlandskap er noen av årsakene til humlenes tilbakegang. Tap av restarealer på grunn av disse endringene medfører færre egnete bolplasser og redusert blomstertilbud. Små isolerte humlebestander er mer utsatt for å dø ut og kan forsvinne helt på grunn av innavl. Sprøyting med insektmidler som skader bier og humler kan redusere bestandene, men også sprøyting mot blomstrende vegetasjon som humlene trekker på. Parasitter, sjukdommer og predatorer kan også redusere bestandene. Humler har forholdsvis få fiender, men noen edderkopper kan fange humler. Fugler unngår som regel humler på grunn av giftbrodden, men tornskate, fluesnappere, meiser og steinskvett kan ta humler. Det er observert at mår, mink, rev, mus og spissmus også kan ta humler i tillegg til at grevling er kjent for å grave opp humlebol.

Kommersiell bruk av humler

Honningurt (Phaselia tanacetifolia)
Honningurt

Mørk jordhumle (Bombus terrestris) fungerer godt til pollinering av tomat og jordbær i veksthus. Med humler som pollinator i et tomatgartneri øker avling og tomatkvalitet og er god økonomi for gartneren. Et humlebol kan bestøve mellom 500 og 5000 kvadratmeter med tomatplanter, avhengig av hvor mange arbeidere det er i bolet og hvor stort pollenbehov bolet har. Humler er rolige insekter og lar seg ikke stresse av mennesker som kommer i nærheten.

Humler brukes også til bestøvning av jordbær i veksthus og plasttuneller. Mange viktige pollinerende insekter som for eksempel bier unngår å fly inn i plasttunneler om det er overskyet eller lite sollys. Det skyldes sannsynligvis at bier navigerer etter solen. Humler flyr mer etter faste punkter på bakken (trær, bygninger etc.) og har derfor ikke denne vegringen for plasttuneller.

Av andre vekster som kan ha nytte av humler til pollinering er blant annet kirsebær, eple, paprika, bringebær, blåbær, rips og stikkelsbær.

Tiltak for å beholde humlene

La restarealer som bekkekanter, gressbakker, skog- og vegkanter, og åkerholmer være i fred. Det betyr at det ikke bør sprøytes med insektdrepende plantevernmidler på slike restarealer. Hvis slike steder vokser til med uønsket vegetasjon er det å foretrekke at det ryddes manuelt slik at insekttiltrekkende planter med mindre konkurranseevne kan få vokse der. La tørre solvendte grasbakker, steinmurer, trerøtter m.m. ligge til bolbygging.

Så eller plant vekster som tiltrekkes av humler, for eksempel kløverarter eller andre planter i erteblomstfamilien. La seljekratt bli stående slik at dronningene har startføde om våren.

Kilde: Summende hager

Reklamer